Skólasóknarreglur

Skólasóknarreglur

Litið er á nám í skólanum eins og hverja aðra vinnu sem sinnt er af alúð og samviskusemi.
Nemendum ber að sækja allar kennslustundir stundvíslega.

Fjarvistastig og skráning
Fjarvistir í kennslustundum og seinkomur eru skráðar daglega og færðar í fjarvistabókhald skólans (Innu). Gefið er 1 stig fyrir fjarveru í tíma og 0,33 stig fyrir að mæta of seint. Seinkoma telst ef nemandi mætir eftir að skráning mætingar hefur farið fram. Fjarvist er skráð ef nemandi er ekki mættur þegar 1/3 kennslustundar er liðinn. Hafi kennari ekki mætt í kennslustund innan 10 mínútna frá upphafi tíma skulu nemendur leita skýringa á skrifstofu skólans.

Nemendur fylgjast sjálfir með viðveruskráningu í Innu og skulu, ef þörf krefur, gera athugasemdir fyrir kl. 16 á mánudegi vegna viðveruskráningar liðinnar viku. 

Veikindi

Nemendur yngri en 18 ára: Foreldrar skrá veikindi barns í Innu fyrir kl. 10 að morgni hvers veikindadags.
Nemendur 18 ára og eldri: Nemandinn sendir tilkynningu um veikindi á netfangið kv@me.is eða hringir í síma 471-2500 fyrir kl. 10 hvern veikindadag.
Langvarandi og þrálát veikindi þarf að staðfesta með læknisvottorði.
Fari veikindadagar annar fram yfir 6 daga leitar nemendaþjónusta úrræða í samvinnu við HSA.
Skrifstofa skólans skráir forföll vegna veikinda með auðkenninu V og telja þeir kennslutímar ekki til lækkunar mætingarhlutfalls.

Uppfært 19.okt.2016

Leyfi

Hægt er að veita nemendum tímabundið leyfi frá skóla vegna brýnna erinda.
Ef um eins dags leyfi er að ræða er haft samband við skrifstofu skólans. Aðeins skólameistari eða staðgengill hans veita lengri leyfi en það.
Foreldrar nemenda undir 18 ára aldri sækja um leyfi fyrir börn sín. Eldri nemendur sækja sjálfir um leyfi.
Nemendur sem koma langt að geta sótt um leyfi ef um raunverulega ófærð er að ræða.
Ekki er veitt leyfi hluta úr degi vegna viðvika sem nemandi þarf að sinna. Nemandi hefur 10% fjarvistasvigrúm til að mæta slíkum erindum.
Undantekning frá þessu er þegar sinna þarf heilbrigðiserindum. Leyfi er þá veitt eftir á gegn komukvittun.
Skólaráð setur verklagsreglur um leyfi.

Uppfært 19.okt.2016

Skólasóknareinkunn
Einkunn er gefin fyrir skólasókn þegar tekið hefur verið tillit til lögmætra fjarvista (leyfa og veikinda) og hún skráð þannig í ferla nemenda. Skólasóknareinkunn er gefin í heilum tölum eftir mætingarhlutfalli:

98,50-100,0%     10 
97,00-98,49%      9 
95,50-96,99%      8 
94,00-95,49%      7 
92,00-93,99%      6 
89,50-91,99%      5
85,00-89,49%      4
80,00-84,99%      3
75,00-79,99%      2
00,00-74,99%      1

Mæting í einstaka áfanga og réttur til próftöku
Réttur til próftöku ákvarðast af mætingu, verkefnaskilum og annarri vinnu á spönninni. Skilyrði fyrir próftökurétti skulu koma fram í kennsluáætlun sem birt er nemanda í upphafi annar/spannar. Heimilt er í einstökum áföngum að skilgreina lágmarksviðveru nemenda í áfanga (stig/prósenta) og skal það koma fram í kennsluáætlun.

Úrsagnir
Fyrstu viku spannar á nemandi þess kost að breyta stundatöflu sinni án þess að úrsagnir séu skráðar. Eftir það eru úrsagnir skráðar í námsferil nemanda.

Ákveði nemandi að hætta í áfanga eftir að töflubreytingum er lokið skal nemandinn skrá sig úr áfanganum skriflega á þar til gerðu eyðublaði. Nemandi skal ræða við námsráðgjafa áður en úrsögn tekur gildi og fá uppáskrift námsráðgjafa á úrsagnareyðublaðið. Námsráðgjafi kemur úrsögn síðan til áfangastjóra. Úrsögn tekur gildi frá og með þeim degi sem námsráðgjafi undirritar úrsögnina og eru fjarvistir skráðar þangað til.

Eftir að auglýstur frestur til úrsagna er liðinn fær nemandi sem hættir í áfanga skráð fall í námsferil.

Viðvaranir og viðurlög
Fari heildarmæting nemanda, frá upphafi annar, niður fyrir 92% eða raunmæting undir 80% fær hann skriflega viðvörun. Þegar heildarmæting nemanda, frá upphafi annar, fer niður fyrir 90% er litið á það sem úrsögn úr skólanum og telst nemandinn fallinn á viðkomandi önn. Sama á við ef raunmæting fer undir 75%. Nemandi sem fellur á önn vegna ófullnægjandi skólasóknar þarf að endurnýja umsókn sína um skólavist ef hann hyggst halda áfram námi við skólann. Falli nemandi á viðveru tvær annir í röð er skólanum ekki skylt að endurinnrita hann.

Meðferð mála
Viðvaranir/áminningar til nemenda vegna skólasóknar þeirra skulu vera skriflegar og virða ber andmælarétt nemenda. Forráðamönnum nemenda undir 18 ára aldri skal senda afrit skriflegra viðvarana. Skólameistara er heimilt að skilyrða inntöku nemenda í skólann með því að gera við þá námssamning með öðrum skilyrðum um skólasókn þeirra en gilda í þessum almennu skólasóknarreglum, t.d. við inntöku nemenda á framhaldsskólabraut eða inntöku nemenda sem hafa fallið á fyrri önn/önnum.

Undanþágur og verklagsreglur
Skólaráð getur heimilað frávik frá reglum þessum vegna sérstakra aðstæðna nemanda. Það setur nánari verklagsreglur vegna framkvæmda á skólasóknarreglum.


Reglur um skólasókn samþykktar í skólaráði ME 1. október 2012.

Hafðu samband

v/Tjarnarbraut
700 Egilsstaðir
Netfang: skrifstofa@me.is
Sími: 471-2500
Kt. 610676-0579