Forvarnir

Heilsustefna ME

Menntaskólinn á Egilsstöðum er þátttakandi í Heilsueflandi framhaldsskóla verkefninu. Verkefnið snýr að heildrænni stefnu í forvarnar- og heilsueflingarmálum sem gerir framhaldsskólum kleift að marka sér skýra stefnu, skerpa á aðgerðaráætlunum og forvörnum og jafnframt mynda skýran ramma utan um þennan almenna málaflokk.
Markmið verkefnisins er að stuðla markvisst að velferð og góðri heilsu framhaldsskólanemenda enda hafa rannsóknir sýnt að heilsueflandi umhverfi bætir líðan nemenda og stuðlar að betri námsárangri. Megin áhersla er lögð á fjóra þætti: næringu, hreyfingu, geðrækt og lífsstíl. Eitt viðfangsefni er tekið fyrir á hverju ári þannig að þegar nemandi útskrifast að fjórum árum liðnum hefur hann fengið haldbæra þekkingu á hollum lífsháttum og tækifæri til að tileinka sér þá.

Heilsuefling í Menntaskólanum á Egilsstöðum er sameiginlegt verkefni stjórnenda, starfsmanna og nemenda. Menntaskólinn á Egilsstöðum vinnur markvisst að heilsueflingu nemenda og starfsfólks. Skólinn býður upp á vinnuaðstöðu, fræðslu og aðstæður sem hvetja til virkrar þátttöku og aukinnar meðvitundar um gildi bættrar heilsu og líðanar. Jafnframt er lögð áhersla á að hver og einn geri sér grein fyrir ábyrgð á eigin heilsu. Með heildrænni stefnu á sviði heilsueflingar og forvarna hefur skólinn áhrif á daglegar venjur meðlima skólasamfélagsins og stuðlar þannig að bættu starfi, betri líðan og auknum árangri í námi og starfi.

Meginmarkmið verkefnisins

Meginmarkmið verkefnisins eru að marka stefnu um hollustuhætti, heilbrigði, aðbúnað og öryggi þeirra sem nema og starfa í Menntaskólanum á Egilsstöðum. Ætlunin er að hafa heilsueflandi áhrif á allar daglegar venjur og starf í skólanum. Meðal þess sem unnið er að er:

 • að auka hlutfall þeirra sem fara í gegnum skólann vímulausir og neyta þar með ekki áfengis, tóbaks eða annarra vímuefna.
 • að auka hlutfall þeirra sem stunda reglubundna hreyfingu.
 • að auka hlutfall þeirra sem velja sér hollt mataræði.
 • að auka vellíðan þeirra sem nema og starfa í skólanum. Bætt líðan – betri árangur.
 • að auka meðvitund og þekkingu um hvað felst í heilsusamlegu líferni og ávinninginn sem því fylgir.
 • að hver og einn geri sér grein fyrir ábyrgð á eigin heilsu.

Til að uppfylla meginmarkmið verkefnisins eru sett fimm undirmarkmið er lúta að

1) aukinni hreyfingu,

2) forvörnum gegn streitu og andlegu álagi,

3) hollu mataræði,

4) áfengis-, tóbaks-, og vímuefnavörnum

5) öryggi í skólastofunni.

Næring

Stuðla skal að aukinni neyslu á hollum mat og auknum skilningi á mikilvægi þess að nemendur og starfsmenn tileinki sér hollar matarvenjur.

Þetta fæst m.a. með því að:

 • boðið sé upp á fjölbreytt og hollt fæði í mötuneyti fyrir alla nemendur og starfsmenn skólans. Gæði matarins eru höfð í fyrirrúmi.
 • skoða reglulega fæðuframboð í mötuneyti með tilliti til manneldismarkmiða, ráðleggingar Landlæknisembættisins og „Handbókar um mataræði í framhaldsskólum.“
 • bjóða upp á morgunmat í mötuneyti frá kl. 7:30 til 10:00. Þetta gefur nemendum aukin tækifæri til að undirbúa sig vel undir daginn.
 • tryggja að aðgengi að drykkjarvatni sé gott.
 • veitingar á fundum taki mið af fjölbreytni og hollustu.
 • aukin sé fræðsla til nemenda um innihaldslýsingar, skammtastærðir og ýmis málefni er snúa að næringu.
 • boðið verði upp á hollustu í nemendasjoppu, ss. ávexti, hollar samlokur og fleira.

Hreyfing

Hvetja skal til aukinnar hreyfingar meðal nemenda og starfsmanna skólans ásamt því að efla vitund um gildi hreyfingar fyrir andlega og líkamlega heilsu.

Þetta fæst meðal annars með því að:

 • skólinn bjóði upp á íþróttakennslu sem hluta af námi til stúdentsprófs og annarra prófa við skólann.
 • skólinn standi fyrir og stuðli að þátttöku í almennri hreyfingu nemenda og starfsmanna s.s. framhaldsskólakeppnum og Lífshlaupi.
 • staðið sé fyrir sjálfstæðum viðburðum a.m.k. einu sinni á önn svo sem vorgöngu/haustgöngu, fjallaferð eða innanskólamóti af einhverjum toga.
 • stuðla að íþróttaiðkun nemenda með virku íþrótta-/nemendafélagi ásamt því að bjóða upp á akademíu sem auðveldar íþróttamönnum skólans að stunda íþrótt sína með námi.
 • bjóða upp á kynningar á möguleikum til hreyfingar í samfélaginu ( e.t.v. jaðargreinar).
 • auka samstarf við íþróttafélög á svæðinu.
 • auka framboð á hreyfingu sem höfðar til stúlkna og auka þannig hlutfall stúlkna sem stunda skipulagða hreyfingu.

Geðrækt

Skólastarfið skal taka mið af því að hlúð sé að andlegri heilsu nemenda og starfsmanna skólans og að allir leggi sitt af mörkum til að efla góðan starfsanda í skólanum.

Þetta fæst m.a. með því að:

 • vinna gegn fordómum.
 • vinna með geðorðin 10.
 • á heimasíðu skólans sé aðgengilegt efni um leiðir til að leita sér aðstoðar ef á þarf að halda, s.s. Landlæknisembættis, SÁÁ o.fl.
 • fræðslu sé miðlað um gildi góðrar andlegrar heilsu.
 • fylgjast með forvarnarverkefnum hugarafls og Geðhjálpar og vinna með þeim.
 • stuðla að góðum skólabrag.
 • tekið sé vel á móti nýju fólki og það aðstoðað við að komast inn í skólasamfélagið (1. árs nemar, eldri nýnemar, skiptinemar og starfsfólk).
 • unnið sé markvisst gegn einelti og eineltisáætlun sé sýnileg nemendum, foreldrum og starfsfólki.
 • huga vel að uppröðun í skólastofum
 • auka fjölda brosa í skólanum :) með ýmsum uppákomum (sparifatadagar, öskudagur o.fl.).
 • nemendur með staðfesta greiningu um geðrænan vanda mæta skilningi og sveigjanleika varðandi verkefnaskil og mætingu.

Forvarnir

Miðla upplýsingum um skaðsemi áfengis, tóbaks og annarra vímuefna til nemenda og starfsmanna, ásamt því að miðla upplýsingum um hvaða leiðir eru færar ef fólk vill hætta notkun þessarra efna.

Þetta fæst m.a. með því að:

 • því sé fylgt fast eftir að skólahúsnæðið og lóð hans sé laust við alla notkun áfengis, tóbaks og annarra vímuefna.
 • fræða nemendur um skaðsemi notkunar tóbaks, áfengis og annarra vímuefna.
 • á vef skólans séu aðgengilegar upplýsingar um skaðsemi fíkniefna og hvert sé hægt að leita eftir aðstoð sérfræðinga og stuðningsaðila, kjósi fólk að leita sér aðstoðar vegna notkunar á tóbaki eða öðrum vímuefnum.
 • nemendafélag skólans taki virkan þátt í því að hvetja nemendur til vímulauss skemmtanahalds, m.a. með „edrúpottinum.“
 • staðið sé fyrir skemmtunum án áfengis og vímuefna.

Öryggismál

Tryggja skal öryggi í skólahúsnæðinu og að öryggisáætlun skólans sé framfylgt.

Þetta fæst m.a. með því að:

nemendur og starfsmenn séu upplýstir um öryggisáætlanir t.d. ef eldsvoða eða slys ber að höndum.

rýmiæfing verði haldin einu sinni á ári.

öryggis- og áhættumati sé viðhaldið og leitað sé úrbóta hið fyrsta þegar þörf er á.

bjóða upp á skyndihjálparnámskeið annað hvert ár.

sjá til þess að öryggisfulltrúi og öryggistrúnaðarmaður séu starfandi við skólann og störf þeirra séu kynnt starfsmönnum við upphaf skólaárs

Áfengis- og vímuvarnir

Skólinn leitast við að vinna að viðhorfsbreytingu meðal nemenda og hvetja þá til vímulauss lífernis. Lögð er áhersla á að styðja og efla frumkvæði nemenda sjálfra í baráttu gegn neyslu fíkniefna. Skólinn reynir að veita áhugasömum nemendum, sem vilja vinna með skólafélögum sínum á jafningjagrundvelli, svigrúm til þess innan einstakra námsgreina eftir því sem við verður komið og kennarar telja kleift án þess að það komi niður á námi þeirra. Kennurum er heimilt í samráði við skólameistara að reikna störf að fíknivörnum til eininga.

Nemendafélagið (NME) leiti leiða, í samvinnu við skólayfirvöld, til að breyta yfirbragði dansleikja á þess vegum og draga úr áfengisneyslu nemenda.

Almennir þættir í starfi skólans

Nemendum er neysla áfengis eða annarra vímuefna óheimil á ferðalögum eða skemmtunum á vegum skólans. Brot varðar brottvísun úr skóla að undangengnu viðtali við yfirvöld skólans. Nemanda er gert að ræða við forvarnafulltrúa áður en hann hefur nám að nýju. Endurtekin brot varða endanlegri brottvikningu úr skóla.
Nemendum sem verða uppvísir að því að koma undir áhrifum áfengis eða annarra fíkniefna í skólann er vikið úr skóla og gert að ræða við forvarnafulltrúa áður en þeir koma í skólann aftur.
Óheimilt er að neyta áfengis og annarra vímuefna í húsnæði skólans.
Nemendum sem verða uppvísir að sölu eða dreifingu ólöglegra fíkniefna eða ólöglegri sölu eða milligöngu á sölu áfengis, er umsvifalaust vikið að fullu úr skóla.

Fræðsla

Nemendur fái fræðslu um tóbak, áfengi og önnur fíkniefni á tveimur fyrstu árum í framhaldsskóla. Annars vegar verður fræðslan tengd grunnáföngum í félags-, heilbrigðis- og sálarfræði og einnig íþróttum til þess að tryggja að hún nái til allra nemenda en hins vegar í formi viðfangsefna eða verkefna innan ýmissa námsgreina í samráði við kennara. Öllum starfsmönnum ber að vinna að framkvæmd vímuvarnastefnu skólans samkvæmt nánari skilgreiningu í skólanámskrá.

Að auki verður gripið til eftirfarandi ráðstafana á hverju misseri:

Jafningjafræðsla framhaldsskólanema kynni nemendum hverju sinni það sem hún hefur fram að færa.
Kennarar skólans í heilbrigðisfræði og íþróttum taki saman stutt námskeið um tóbak, áfengi og fíkniefni fyrir alla nemendur skólans.
Auk almennra upplýsinga um skaðsemi neyslu þessara efna er lögð sérstök áhersla á að efla andstöðu nemenda gegn neyslu þeirra. Í því skyni er lögð áhersla á sjálfstæða upplýsingaöflun nemenda og að þeir taki afstöðu til fíkniefnamála á grundvelli þekkingar.
Íhlutun
Skólinn leggur áherslu á að beita áhrifum sínum og möguleikum til þess að hafa áhrif á óheillavænlega þróun í fíkniefnaneyslu nemenda eins snemma og auðið er. Í því skyni er athyglinni einkum beint að eftirfarandi vísbendingum og neyslu og/eða misnotkun fíkniefna: Versnandi árangur í námi, miklar fjarvistir og ölvun og/eða neysla annarra fíkniefna á skemmtunum á vegum skólans eða nemendafélagsins. Einnig vísbendingar um endurtekna vímuefnanotkun heimavistarbúa svo sem ef þeir koma endurtekið undir áhrifum áfengis inn á heimavistir.

Skólinn setur sér ákveðnar reglur um hvenær tímabært þykir að grípa inn í mál og vísa nemendum til starfshóps sem skipaður er skólameistara/aðstoðarskólameistara, námsráðgjafa og áfangastjóra.

Heimavistarbúa, sem uppvís er að neyslu áfengis eða annarra vímuefna á heimavist, er umsvifalaust vikið af vist og úr skóla í viku. Þann tíma skal nemandinn nota til að taka á málum sínum, leita sér ráðgjafar, meðferðar eða annarra leiða sem skólinn samþykkir. Geti nemandi lagt fram ábyrga áætlun um viðbrögð að viku liðinni skal honum heimiluð skóla- og heimavist að nýju en nemandi skal víkja úr skóla og af heimavist þegar við brot á umsaminni áætlun.