Öryggismál

Öryggi nemenda og starfsmanna Menntaskólans á Egilsstöðum er undir stöðugu eftirliti. Reglulega er unnið áhættumat með tilliti til öryggis og heilsu starfsmanna auk áhættuþátta í umhverfinu. Niðurstöður áhættumats fara í umbótaáætlun skólans. ME býr yfir ýmsum úrræðum, ferlum og fyrirbyggjandi aðgerðum sem styðja við aðgerðir til að auka öryggi og heilsu starfsmanna og nemenda, má þar nefna starfsmannastefnu, heilsustefnu, öryggishandbók, umgengnisreglur í opnu rými og margt fleira. Við skólann starfar öryggisnefnd, öryggistrúnaðarmaður og öryggisfullrúi eins og lög gera ráð fyrir.

Hluti af þeim þáttum sem falla undir öryggismál skólans eru:

Rýmingaráætlun

Hringið í neyðarnúmerið 112

Flóttaleiðir

Flóttaleiðir eru merktar með „ÚT“-skiltum á hverri hæð.

Í eldsvoða má ekki nota lyfturnar.

Símanúmer sem gott er að vita af:

Árni Ólason Skólameistari s. 8619087
Jóhann Hjalti Þorsteinsson Umsjón heimavistar s. 8487588
Bergþóra Arnórsdóttir Áfangastjóri s. 8422838
Erlendur Steinþórsson Húsvörður s. 8966430

Viðbragðsáætlun vegna kerfis

Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans sem ekki eru bundnir yfir nemendum mæta í aðalanddyri skólahúss og/eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma. Skrá skal öll boð í ferilbók.

Ef um hættuástand er að ræða eru hljóðgjafar aftur ræstir með því að rjúfa handboða. Hafa skal samband við neyðarlínu í síma 112 og tilkynnt um hættuástand því að ELDVARNARKERFI SKÓLANS ER EKKI BEINTENGT VIÐ SLÖKKVILIÐ.

Ef um falsboð er að ræða er það tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.

Nemendur

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu nemendur yfirgefa skólann á eins yfirvegaðan hátt og kostur er.
 2. Ef nemendur eru í kennslustund skulu þeir fylgja kennaranum og halda hópinn allt þar til allir eru mættir á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans.
 3. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir nemendur að safnast saman niður á bílastæði skólans. Einnig er mögulegt að nýta gagnstætt húsnæði ME sem söfnunarsvæði ef kalt er í veðri.
 4. ALDREI skal fara á móti reyk eða í gegnum reyk.

Starfsmenn

 1. Ef brunaviðvörunarkerfi skólans fer í gang skulu starfsmenn skólans, sem ekki eru bundnir yfir nemendum, mæta í aðalanddyri skólahúss og eða heimavistarhúss ME nema ef þar er reykur. Þar er lesið af kerfinu hvaðan viðvörunarboð koma.
 2. Strax skal hringja í 112 og tilkynna um ástand ef um eldviðvörun sé að ræða. Falsboð eru tilkynnt til öryggismiðstöðvar í síma 5302400.
 3. Ef starfsmaður getur ekki slökkt eld strax með slökkvitæki eða brunaslöngu skal hann loka því rými sem eldur er laus í til að hindra útbreiðslu á reyk.
 4. Kennarar í kennslustofum bera ábyrgð á sínum hópi. Nauðsynlegt er að allar aðgerðir kennara séu framkvæmdar á yfirvegaðan hátt til að forðast ótta og skipulagsleysi. Hann hugar að flóttaleið og velur auðveldustu leið út strax. Nemendur fylgja kennaranum þar til allir eru komnir á söfnunarsvæði.
 5. Kanna þarf hvort einhver þurfi hjálp á leið út, t.d. ef viðkomandi er í hjólastól, með hækjur, vegna veikinda eða vegna slyss eftir vá.
 6. Ef reykur er á gangi skal huga að öðrum útgönguleiðum svo sem gluggum eða bíða eftir hjálp slökkviliðs. Reyk í stofum skal fyrirbyggja með því að troða blautum tuskum eða fatnaði undir hurðir.
 7. Starfsmenn ME sjá um að rýma skólann og sjá til þess að allir mæti á söfnunarsvæði.
 8. Þegar komið er út úr skólanum eiga allir að fara í hópum á söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Kennarar ganga úr skugga um að allir nemendur þeirra hafi yfirgefið skólann.

Gátlisti kennara og starfsmanna í stofum og í heimavistarhúsi

 1. Skoðið aðstæður og veljið rýmingarleið.
 2. Gangið með nemendum út þá leið sem valin hefur verið að söfnunarsvæði niður á bílastæði skólans. Komið nöfnum á þeim sem vantar í hópinn til yfirmanna.
 3. Gætið þess að rýming hússins verði fumlaus og án troðnings.
 4. Kennarar hjálpast að við að tryggja að útgönguleiðir teppist ekki og að nemendur fari langt frá dyrum eða stigum

Rýming á heimavistarhúsi ME utan skólatíma.

Þegar eldvarnarkerfi fer í gang í heimavistarhúsi ME utan skólatíma skal bregðast við því með eftirfarandi hætti.

 1. Starfsmaður fær tilkynningu frá Öryggismiðstöð eða verður sjálfur var við eld.
 2. Starfsmaður staðfestir við Öryggismiðstöð hvort um eld er að ræða og Öryggismiðstöð sér þá um boðun á viðeigandi starfsmönnum og tilkynnir 112.
 3. Starfsmaður fer þegar á vettvang og aðstoðar íbúa heimavistar að komast út og skulu íbúar/nemendur þegar fara útá stétt milli skólahúsa og síðan inní bóknámshús skólans. Mikilvægt er að starfsmaður leiti af sér allan grun í herbergjum og tryggi að umrætt eldvarnarrými sé tæmt af nemendum í fjarveru slökkviliðs.
 4. Starfsmenn gera talningu á sínum nemendum gegnum heimavistarlista.
 5. Skólameistara skal strax tilkynnt um talningu nemenda og annarra starfsmanna og þá hvort einhvern vanti eður ei. Skólameistari tilkynnir svo slökkviliðsstjóra niðurstöðu talningar.

Staðsetning rýmingarhurða í heimavistarhúsi ME.

 • Rýmingarhurð í stigahúsi við íbúð vaktmanns í norðurenda heimavistarhúss
 • Rýmingarhurð á fyrstu hæð á móti bílastæðum nemenda
 • Rýmingarhurð í hátíðarsal á annari hæð út á svalir
 • Aðferð við opnun þeirra: Slá plastkúpul af læsingu og aflæsa hurðinni.
 • Einnig eiga aðaldyr heimavistarhúss að opnast sjálfkrafa við eldviðvörun

Síðast uppfært 28.11.2018

Áfallaáætlun

Samkvæmt Orðabók Menningarsjóðs merkir orðið áfall m.a. slys, tjón, mótlæti, þungbær reynsla eða sjúkdómur. Dauðsföll og slys gera ekki boð á undan sér og því er fólk misvel í stakk búið að taka á áföllum og vinna úr þeim.

Áfallaráð

Áfallaráð fer með verkstjórn þegar válegir atburðir gerast sem snerta nemendur og starfsmenn skólans. Í meginatriðum er hlutverk áfallaráðs að gera vinnuáætlun svo bregðast megi fumlaust og ákveðið við, þegar áföll hafa orðið, s.s. bráð veikindi, alvarleg slys, andlát eða aðrir atburðir sem líklegir eru til að kalla fram áfallastreitu og/eða sorgarviðbrögð.

Áfallaráð vinnur eftir skýrri og afdráttarlausri áætlun um hver sinni hvaða hlutverki, í hvaða röð og hvernig beri að bregðast við áföllum.
Mikilvægt er að huga vandlega að óskum fjölskyldna þeirra sem hlut eiga að máli hverju sinni. Við skipulag áfallahjálpar og viðbragða, þarf að hafa í huga alla þá einstaklinga sem koma að starfsemi skólans s.s. nemendur, aðstandendur, kennara, stjórnendur, starfsfólk heimavistar og starfsfólk í eldhúsi.
Áfallaráð skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á áætluninni og að kennarar fái stuðning og hjálp.

Í kynningu með foreldrum/forráðamönnum nýnema að hausti eru foreldrar/forráðamenn beðnir um að láta ávallt vita ef breyting verður á aðstæðum nemenda vegna alvarlegra slysa, veikinda, dauðsfalla eða annarra áfalla.

Í áfallaráði sitja:

Skólameistari

Skólafélagsráðgjafi

Mannauðsstjóri/Áfangastjóri

Ef við á

Húsfreyja á heimavist

Ritari skólans

Skólameistari er formaður ráðsins og kallar það saman þegar þörf krefur.

Uppfært 7.11.2017

 

Stefna og viðbragðsáætlun ME vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni, ofbeldis ofl.

Stefna

Í öllu starfi Menntaskólans á Egilsstöðum eiga nemendur, starfsmenn og stjórnendur að sýna kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi eða önnur ótilhlýðileg hegðun verður ekki umborin á vinnustaðnum og er bæði stjórnendum og starfsmönnum með öllu óheimil. Menntaskólinn á Egilsstöðum á að vera öruggur vinnustaður þar sem starfið mótast af virðingu og samvinnu allra til að góður árangur náist í skólastarfinu.

Skólayfirvöld Menntaskólans á Egilsstöðum skulu koma í veg fyrir einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun í starfi stofnunarinnar með forvörnum og virkri viðbragsáætlun.

Skilgreiningar:

Einelti er síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fallin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa eða ógna viðkomandi eða að valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.
Kynferðisleg áreitni er hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.
Kynbundin áreitni er hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.
Ofbeldi er hvers kyns hegðun sem leiðir til, eða gæti leitt til, líkamlegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir henni verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis.

Viðbragðsáætlun

Fara skal eftir eftirfarandi viðbragðsáætlun í öllum þeim tilvikum þar sem grunur er um að einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi eða önnur ótilhlýðileg hegðun eigi sér stað eða hafi átt sér stað á vinnustaðnum. Viðbragðsáætlun skal m.a. virkjuð:

 • verði stjórnendur varir við hegðun eða ágreining í samskiptum nemenda og/eða starfsmanna sem vekur grunsemdir um að einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi eða önnur ótilhlýðileg hegðun sé til staðar í skólanum,
 • berist stjórnendum kvörtun frá nemanda eða starfsmanni um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun í skólanum, eða
 • berist ábending um að nemandi eða starfsmaður hafi orðið fyrir einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni, ofbeldi eða annarri ótilhlýðilegri hegðun í skólanum.

Við mat á því hvort viðbragðsáætlun sé virkjuð skiptir ekki máli hvort aðilar máls eru utan skólans svo fremi að málið snerti skólasamfélagið.

Samskiptavandi á vinnustað:

Ef upp koma ágreiningsmál, samskiptaerfiðleikar eða hagsmunaárekstrar er mikilvægt að skólameistari eða mannauðsstjóri bregðist við með viðeigandi hætti án tafar áður en þau þróast til verri vegar.

Viðbrögð stjórnenda:

Verði stjórnandi var við einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun eða hefur rökstuddan grun um að framangreind hegðun eigi sér stað innan stofnunarinnar ber honum að bregðast við án ástæðulausrar tafar í því skyni að koma í veg fyrir að slík hegðun endurtaki sig. Sömuleiðis skulu starfsmenn, aðrir en skólameistari upplýsa hann um framangreint mál svo viðbragðsáætlun þessi verði virkjuð. Sé skólameistari gerandi í málinu skal málið tekið upp við ráðherra.

Tilkynning starfsmanna:

Verði starfsmenn varir við einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun eða hafa rökstuddan grun um að framangreind hegðun eigi sér stað innan stofnunarinnar ber þeim að bregðast við með því að koma á framfæri kvörtun eða ábendingu til öryggistrúnaðarmanns, öryggisvarðar, mannauðsstjóra eða skólameistara. Starfsmaður skal jafnframt vera reiðubúinn að skýra mál sitt nánar.

Fái þeir aðilar sem tilgreindir eru hér að framan kvörtun eða ábendingu um einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun skulu þeir þegar hafa samband við skólameistara. Sé skólameistari gerandi í málinu skal málið tekið upp við ráðherra.

Tilkynning nemenda:

Verði nemandi var við einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni, ofbeldi eða aðra ótilhlýðilega hegðun eða hefur rökstuddan grun um að framangreind hegðun eigi sér stað innan skólans ber honum að bregðast við með því að koma á framfæri kvörtun eða ábendingu til nemendaþjónustu eða skólameistara. Nemandi skal jafnframt vera reiðubúinn að skýra mál sitt nánar. Sé skólameistari gerandi í málinu skal málið tekið upp við ráðherra.

Fyrstu viðbrögð:

Skólameistari ber ábyrgð á rannsókn mála og skal hann þegar í stað virkja viðbragðsáætlun þessa. Taka skal allar tilkynningar alvarlega og sýna nærgætni í aðgerðum gagnvart aðilum máls.

Skal skólameistari í samráði við öryggistrúnaðarmann, öryggisvörð eða mannauðsstjóra, án tafar, meta þörf þolanda fyrir bráðan stuðning og veita hann.

Leggja skal ríka áherslu á að brugðist sé við hið fyrsta í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að hegðunin endurtaki sig og koma þannig í veg fyrir frekari skaða.

Kynning á stefnu og viðbragsáætlun Menntaskólans á Egilssstöðum:

Stefna og viðbragðsáætlun þessi skal kynnt starfsmönnum a.m.k. einu sinni á ári á starfsmannafundi. Nýjum starfsmönnum skal kynnt þessi stefna og viðbragðsáætlun þegar við upphaf starfs. Stefnan og viðbragsáætlunin skal endurskoðuð reglulega og allar breytingar eða uppfærslur á henni kynntar og hafðar aðgengilegar öllum starfsmönnum.

Málsmeðferð

Skólameistari skal sjá til þess að gerð verði athugun á málsatvikum í þeim tilgangi að meta hvers eðlis umrædd kvörtun eða ábending er ásamt því að meta hvort ástæða sé til að leita til utanaðkomandi aðila til aðstoðar svo leiða megi mál til lykta og tryggja hlutlausa málsmeðferð. Einnig skal virða óskir málsaðila um aðkomu utanaðkomandi aðila að málinu. Við úrvinnslu máls skal hann ráðfæra sig við öryggisvörð og öryggistrúnaðarmann.

Við meðferð máls skal sýna varfærni og nærgætni í aðgerðum með virðingu og einkahagi hlutaðeigandi starfsmanna/nemenda í huga, meðal annars með því að veita ekki óviðkomandi aðilum upplýsingar um mál og tryggja að utanaðkomandi aðilar sem kunna að koma að meðferð máls geri slíkt hið sama.

Áður en málsmeðferð hefst skal skólameistari upplýsa aðila máls að mál þeirra muni verða tekið til meðferðar.

Upplýsinga aflað:

Skólameistari skal tryggja að við matið sé hlutaðeigandi starfsmönnum eða nemendum gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og að jafnan sé rætt við einn aðila máls í senn.

Athugun á málsatvikum skal fela í sér viðtal við ætlaðan þolanda, ætlaðan geranda, vitni eða aðra þá sem veitt geta upplýsingar sem skýra málsatvik. Skrásetja skal allar frásagnir aðila og bera þær undir viðkomandi til samþykktar. Leitað verður upplýsinga um tímasetningar og önnur gögn, s.s. tölvubréf, smáskilaboð í síma eða tölvu eða annað sem varpað getur ljósi á málavöxtu.

Skólameistari skal sjá til þess að allt sem tengist meðferð máls sé skráð niður og halda hlutaðeigandi starfsmönnum/nemendum upplýstum meðan á meðferðinni stendur.

Ráðstafanir vegna samskipta meðan á rannsókn stendur:

Meðan athugun fer fram skal skólameistari grípa til ráðstafana sem tryggja að ætlaður þolandi og ætlaður gerandi þurfi ekki að hafa samskipti er varðar starfsemi vinnustaðarins, svo sem með breyttum verkferlum.

Varði málsatvik aðila sem ekki er starfsmaður stofnunarinnar mun skólameistari sjá til þess að starfsmaður þurfi ekki að vera í samskiptum við aðilann.

Allar upplýsingar meðhöndlaðar sem trúnaðarmál:

Allar upplýsingar sem fást um málið verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og verða öll gögn varðveitt á öruggum stað á ábyrgð ME og meðhöndluð samkvæmt persónuverndarlögum.

Skólameistari skal tryggja að óviðkomandi aðilum verði ekki veittar upplýsingar um málið og tryggja að utanaðkomandi aðilar sem kunna að koma að meðferð máls geri slíkt hið sama.

Aðgerðir í kjölfar niðurstöðu:

Þegar mál telst nægjanlega upplýst skal skólameistari taka ákvörðun um, í samráði við úrvinnsluaðila máls, til hvaða aðgerða verði gripið í samræmi við alvarleika hverju sinni.

Þegar atvik eða hegðun telst vera einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundin áreitni, ofbeldi eða önnur ótilhýðilega hegðun verður brugðist við eftir eðli máls með því að veita geranda tiltal, áminningu, tilfærslu í starfi eða honum sagt upp störfum.

Þolanda og geranda verður veitt viðhlítandi aðstoð.

Haldi þolandi og gerandi áfram störfum hjá skólanum er lögð áhersla á að breytingar verði gerðar eins og kostur er, svo sem breytingar á vinnuskipulagi, verkferlum, staðsetningu innan starfsstöðva o.s.frv.

Mál sem varða við almenn hegningarlög skal tilkynna til lögreglu.

Mál sem varða við barnaverndarlög skal tilkynna til barnaverndarnefndar.

Tilkynna skal hlutaðeigandi starfsmönnum sem og úrvinnsluaðilum skriflega um málalyktir. Áður en málinu er lokið skal bera skýrsluna undir ætlaðan þolanda og ætlaðan geranda.

Upplýsingar til annarra starfsmanna:

Skólameistari skal meta hvort nauðsynlegt sé að upplýsa aðra starfsmenn um lyktir mála eða farveg þeirra, með það að markmiði að tryggja heilsusamlegt vinnuumhverfi. Gæta skal að því að persónuupplýsingar eða aðrar upplýsingar séu ekki veittar óviðkomandi aðilum.

Eftirfylgni mála:

Skólameistari skal ásamt mannauðsstjóra eða nemendaþjónustu ME fylgja málinu eftir í þeim tilgangi að tryggja að umrædd háttsemi endurtaki sig ekki. Láti gerandi ekki af háttsemi sinni sem leiddi til málsmeðferðar, þrátt fyrir leiðsögn eða áminningu, getur það leitt til tafarlausrar brottvikningar úr starfi eða námi.

Forvarnaraðgerðir:

Áhættumat sálfélagslegra þátta skal ávallt endurskoðað í kjölfar þess að viðbragðsáætlun er virkjuð án tillits til hver niðurstaðan var og úrbætur gerðar á grundvelli þess. Áhættumat skal endurskoðað að lágmarki einu sinni á ári og úrbætur framkvæmdar á grundvelli þess. Til forvarnaraðgerða telst einnig fræðsla ásamt mögulegum breytingum á vinnuaðstöðu, verkferlum og öðru vinnuskipulagi.

Kynnt á starfsmannafundi 6.9.2021

Viðbrögð við vá

Viðbragðsáætlun við ógnum, náttúruvá, smitsjúkdómum, efnaslysum o.fl. Smellið á myndina til að opna áætlunina.

Viðbragðsáætlun við vá